O nas

Władze Stowarzyszenia


Tomasz Kozioł - prezes
Magdalena Kolanko - sekretarz
Paweł Węgrzyński - skarbnikKomisja RewizyjnaKrośnieńskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt zostało zarejestrowane 20 stycznia 2012 roku przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod nr KRS 0000408941.
Nr konta bankowego:   BGŻ 68 2030 0045 1110 0000 0396 6860

Naszym celem jest:
  1. działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowych.
  2. działanie na rzecz dobrostanu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt przebywających w schroniskach.
  3. edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony zwierząt i przestrzegania prawa w tym zakresie.

Wśród członków Stowarzyszenia jest 10 osób posiadających uprawnienia społecznego inspektora ds. ochrony zwierząt.


STATUT
Krośnieńskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt

Rozdział I
Postanowienia ogólne

                                                     § 1
Krośnieńskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 Nr 79 poz.855), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.2003 Nr 96 poz.874 z późn. zm. ) oraz niniejszego Statutu, i z tego tytułu posiada osobowość prawną. W rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt ( Dz.U. 1997 Nr111 poz.724 ) traktować je należy jako organizację społeczną, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
                                                 § 2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Krosno.
                                                 § 3
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z tej działalności służy do realizacji celów statutowych.
                                              § 4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.
                                             
§ 5
Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, także członków Krośnieńskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt.  Pełnienie funkcji we władzach stowarzyszenia nie może być odpłatne.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i środki działania
                                                    § 6
Celem Stowarzyszenia jest:
1. działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowych.
2. działanie na rzecz dobrostanu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt przebywających w schroniskach.
3. edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony zwierząt  i przestrzegania prawa w tym zakresie.
                                               § 7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy,
2. aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt,
3. sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, w tym współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt,
4. współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw oraz wykroczeń naruszających  prawa zwierząt
5. występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych,
6. prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt.
7. tworzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie ich we własnym zakresie oraz działanie na rzecz tworzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie ich w formie zleconej,
8. organizowanie i prowadzenie lecznic i klinik dla zwierząt.
9. współprace z władzami oświatowymi i szkolnymi w zakresie wychowania młodzieży szkolnej w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt,
10. popieranie prac naukowych w zakresie ochrony i opieki nad zwierzętami lub ochrony środowiska,
11. prowadzenie akcji adopcyjnych zwierząt, w szczególności przebywających w schroniskach,
12. prowadzenie aukcji i zbiórek publicznych w celu pozyskiwania środków na cele statutowe,
13. propagowanie i organizowanie szkoleń dla społecznych i etatowych inspektorów do spraw ochrony zwierząt,
14. organizacje   wolontariatu w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności na rzecz schroniska,
15. opiniowanie programów gminnych w zakresie sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
                                                             § 8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych
2. wspierających
3. honorowych
                                                     
§ 9
1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Polski przyjęty na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Dowodem członkostwa zwyczajnego jest legitymacja członkowska podpisana przez prezesa i sekretarza Zarządu Stowarzyszenia.

                                                       § 10

 Członek zwyczajny ma prawo:
1. czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia, korzystania z urządzeń i pomocy organizacyjnej Stowarzyszenia, zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
                                                     § 11
Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
2. aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia.
3. opłacania składki członkowskiej w wysokości uchwalonej przez członków Stowarzyszenia,
4. współpracowania z organami do tego powołanymi w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw przeciw ochronie zwierząt
                                                   § 12
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana merytoryczną działalnością  Stowarzyszenia, która zdeklarowała stałą składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia i została przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego  i biernego prawa wyborczego.
3. Członek wspierający działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

                                                        § 13
 1. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd Stowarzyszenia osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia lub idei ochrony zwierząt.
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, z tym, że jest zwolniony od obowiązku opłacania składek członkowskich.

                                                      § 14
1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
a) rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
b) wykluczenie przez Zarząd:
- za działalność sprzeczną ze Statutem i uchwałami Stowarzyszenia,
- za nieusprawiedliwione zaniechanie udziału w pracach Stowarzyszenia,
- za zaleganie w opłatach składki członkowskiej za 3 okresy kwartalne,
- z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
c) śmierć członka.
2. Zarząd ma prawo zawiesić członka w prawach członkowskich z przyczyn określonych w pkt. 1.b  do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy- nie dłużej niż na okres 1 roku.
                      
                                                     § 15
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia bądź zawieszenia, członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, za pośrednictwem Zarządu, skierowane w terminie 14 dni od otrzymania uchwały Zarządu w w/w przedmiocie.
Rozstrzygnięcie w sprawie odwołania zapada na najbliższym zwyczajnym lub nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia i jego uchwała jest ostateczna.

                                                         § 16
Członkostwo honorowe ustaje w razie:
1. dobrowolnego zrzeczenia się tej godności,
2. pozbawienia tej godności uchwałą Zarządu,

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
                                                        § 17
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1.  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
2.  Zarząd Stowarzyszenia,
3.  Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia,
2. Kadencja władz wymienionych w ust.1 pkt.2-3 trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od każdorazowej uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
3. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy ½ liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
A. Zebranie Członków Stowarzyszenia

                                                      § 18
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Zebranie członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

                                                          § 19
Do kompetencji Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
1. uchwalanie planów pracy zgodnie z postanowieniami statutu,
2. wybór władz Stowarzyszenia,
3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu,
4. udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia,
6. zmiana statutu.
                                                       § 20
1. W zebraniu członków Stowarzyszenia udział biorą z głosem stanowiącym wszyscy członkowie Stowarzyszenia, a z głosem doradczym zaproszeni goście.
2. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków pisemnie na co najmniej 14 dni przed jego terminem.

                                                  § 21
1. Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy oraz na wniosek:
1. Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
2. 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
Wniosek Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia  powinien określać sprawy, które ma rozpatrzyć Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

B. Zarząd Stowarzyszenia
                                                           § 22
Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 7 osób. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona prezesa,  sekretarza oraz  skarbnika.
                                                          

                                                            § 23
1.  Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa, lub upoważnionego członka Zarządu.
2.  Do uprawnień i obowiązków Zarządu Stowarzyszenia należy:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
b) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
d) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
e) prowadzenie działalności gospodarczej,
f) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
g) zwoływanie Walnego Zebrania,
h) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wykluczania honorowych,
i) możliwość powołania Biura Stowarzyszenia i jego kierownika,
j) kontrolowanie schronisk dla bezdomnych zwierząt przy współudziale uprawnionych instytucji,
k) podejmowanie interwencji w sprawach naruszenia przepisów ustawowych dotyczących ochrony zwierząt,
l) opiniowanie uchwał podejmowanych przez urzędy gmin i miast o wyłapywania zwierząt bezdomnych i opieki nad nimi, oraz  wszelkich działań podejmowanych przez organy samorządowe w sprawach ochrony zwierząt,
ł}   powoływanie i rozwiązywanie oddziałów terenowych Stowarzyszenia oraz nadzorowanie i koordynowanie ich działalności,
m) powoływanie i odwoływanie tymczasowych władz oddziałów Stowarzyszenia oraz ustalania dla nich uprawnień i obowiązków na czas ich funkcjonowania,
n) powoływanie i odwoływanie osób pełniących stanowiska kierownicze  oraz innych osób działających samodzielnie w jednostkach organizacyjnych,
o) uchwalanie regulaminu  pracy Zarządu i podziału obowiązków  między członków Zarządu.
C. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia
                                                      
§ 24
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 osób, które spośród siebie wybierają przewodniczącego i sekretarza.
                                                       

§ 25
1. Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy stały nadzór nad działalnością Stowarzyszenia we wszystkich dziedzinach jej działalności, a w szczególności:
 a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, pod względem rzetelności, gospodarności i dyscypliny finansowej,
b) żądanie wyjaśnień oraz występowanie z wnioskami o usunięcie stwierdzonych uchybień w ramach obowiązujących przepisów i statutu Stowarzyszenia,
c) sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności,
d) rozpatrywanie na wniosek Zarządu  lub członka Stowarzyszenia wewnętrznych sporów i przedstawianie swojego stanowiska w formie wniosków na zebraniu  ogólnym członków stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;


D. Reprezentowanie stowarzyszenia i zaciąganie zobowiązań majątkowych

                                                                    
                                                              § 26
Do uprawnień i obowiązków Zarządu Stowarzyszenia należy w tym zakresie:
1. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz podejmowanie zapisów, darowizn,
nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku nieruchomego Stowarzyszenia,
2. zawieranie umów lub upoważnianie do ich zawierania,
3. uchwalanie określonych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu.

Rozdział VMajątek Stowarzyszenia
                                                       § 27
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Całość uzyskanego dochodu przeznacza się wyłącznie na działalność statutową.
3. Zabrania się:
- udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
- przekazywania jego majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
- wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
- zakupu na szczególnych zasadach towaru i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz od ich osób bliskich.
                                                         § 28
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1. składki członkowskie,
2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej i zbiórek publicznych,
3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału ( odsetki, lokaty, akcje),
4. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu towarzyszenia,
5. dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszów publicznych, granty, dochody ze zleceń usług,
6. dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów,
7. środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej  w tym środki z funduszy strukturalnych i programów wspólnotowych,
8. inne nie wymienione w punkcie 7 środki bezzwrotne pochodzące ze źródeł zagranicznych.
                                                 
§ 29

Do składania oświadczenia woli w imieniu Zarządu we wszystkich sprawach, w tym udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes KSOZ.
Do zawierania umów, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia  powyżej  kwoty  3 500 zł,  potrzeba oświadczenia woli dwóch członków Zarządu działających łącznie, w oparciu o uchwałę Zarządu.   

                                                §  30
1.      Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów, obecnych członków stowarzyszenia.
2.      Wraz z uchwałą o rozwiązaniu się Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.
 Uchwała wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.
§ 31
Wszelkie zmiany w statucie uchwalone przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obowiązują po zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.


       WICEPREZES                                                                        PREZES
     
                                                                                                            

Krosno, dnia 12. kwietnia 2012 r .